ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2566


ข้อมูล KM • ปี 2566


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2566

• แผน

  1. สบค 06/1715 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  2. แผนขับเคลื่อนค่านิมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)

• คำสั่ง

  1. คำสั่ง ข1178/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  กรมชลประทาน 1/2566 (นายวัชระ เสือดี)
  3. คำสั่ง 2/2566 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน
  4. คำสั่ง 3/2566 แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ กรมชลประทาน (KM Teamwork)
  5. คำสั่ง ข55/2565 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน

• สารการจัดการความรู้

  1. -

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2566

    -

Avatar photo

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

Admin : Website ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →